กฎระเบียบและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

1. 

การเคารพและยึดหลักจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

จรรยาบรรณของสมาชิกนักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ ถือเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของนักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ ทุกคนที่จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนข้อระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดต่างๆ จนทำให้บริษัทฯ หรือผู้อื่นได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมจากการกระทำใดๆ ก็ตามซึ่งจะมีผลให้เกิดการดำเนินการตามข้อกำหนดบทลงโทษของบริษัทฯ และอาจกระทบต่อสถานภาพของการเป็นนักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์

2. 

การสปอนเซอร์แก่บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คุณสมบัติสำหรับการสมัครเป็นนักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลด้วยความชอบธรรม เนื่องจากจะต้องมีความรับผิดชอบในด้านการทำนิติกรรมต่อการบริหารองค์กรสมาชิกใต้สายงาน ด้านการเงินและการจัดการด้านอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

3. 

การให้ข้อมูลด้านผลประโยชน์และรายได้จากธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์

ผู้สปอนเซอร์ต้องแสดงแผนธุรกิจของเพอร์เฟคไลฟ์อย่างชัดเจน โดยไม่ให้ข้อมูลหรือมีการโฆษณาที่เกินจากความเป็นจริง โดยธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์เป็นธุรกิจเครือข่ายที่ทำให้เกิดรายได้จริงแต่ไม่ใช่ธุรกิจประเภทรวยทางลัด แต่เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างและออกแบบรูปแบบรายได้จากการบรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจโดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญด้านการทำงานของทั้งทีมงาน สายงาน ดาวน์ไลน์ อัพไลน์ และจากความตั้งใจ และความพยายามของนักธุรกิจ

4. 

การให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์จากธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์

นักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริงและเชื่อถือได้ ตลอดจนการนำเสนอหรือสาธิตผลิตภัณฑ์ของเพอร์เฟคไลฟ์ตามวิธีที่ระบุไว้ตามบรรจุภัณฑ์สินค้า หรือสื่อส่งเสริมนักธุรกิจที่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯอย่างถูกต้อง การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือที่ดีต่อการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า และควรหลีกเลี่ยงการกล่าวที่โอเวอร์เครมหรือโฆษณาที่มากเกินจริงซึ่งอาจทำให้ผิดในทางข้อกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค

5. 

การดูแลและบริการลูกค้า

นักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ทุกคนต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจและมีความสื่อสัตย์และรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความประะทับใจหรือพึงพอใจทั้งในผลิตภัณฑ์ของเพอร์เฟคไลฟ์และการบริการ นักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ทุกคนควรแนะนำผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและควรติดตามผลลัพธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้กับลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ องค์กร และแบรนด์เพอร์เฟคไลฟ์ 

6. 

การสนับสนุนผู้เข้าร่วมธุรกิจภายใต้สายงาน

นักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ทุกท่านต้องรับผิดชอบและเต็มใจที่จะดูแลองค์กรธุรกิจของตน เช่น การให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการดำเนินธรุกิจที่ถูกต้องและสนับสนุนให้นักธุรกิจภายใต้องค์กรธุรกิจของท่านได้เข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา การประชุม และกิจกรรมต่างๆ เพราะการเข้าร่วมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการพัฒนาบุคลากรให้ดำเนินธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ให้ประสบความสำเร็จและนักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ไม่ควรที่จะแสวงหาผลกำไรหรือประโยชน์จากการฝึกอบรม สัมมนา การประชุม และกิจกรรมต่างๆทั้งในรูปแบบของการจำหน่ายบัตรหรือสื่อส่งเสริมธุรกิจที่มีราคาสูงเกินความเหมาะสม 

7. 

การไม่จำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนด (ขายตัดราคา)

นักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ทุกคนควรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเพอร์เฟคไลฟ์ให้กับลูกค้าทั่วไปในราคาขายปลีกตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ นักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ทุกคนต้องไม่มีการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายตัดราคาหรือยอมลดผลกำไรค้าปลีกที่นักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ทุกคนควรได้รับ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับแผนธุรกิจในระยะยาวและถือเป็นการเอารัดเอาเปรียบกับผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่นๆ ไม่ว่าจะเกิดจากการจำหน่ายรูปแบบปกติหรือรูปแบบออนไลน์ผ่านเครื่องมือใดๆก็ตาม ดังนั้นนักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ทุกคนควรรักษาภาพลักษณ์และเคารพต่อผลิตภัณฑ์ องค์กร และผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่นๆ เพื่อให้แผนธุรกิจและรายได้ยังคงสมบูรณ์ตามที่นักธุรกิจทุกคนพึงได้รับ หากกรณีที่บริษัทฯเกิดตรวจสอบพบว่านักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ท่านใดนำผลิตภัณฑ์เพอร์เฟคไลฟ์ไปจำหน่ายต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯกำหนด (ขายตัดราคา) บริษัทฯจะดำเนินการพิจรณาบทลงโทษร่วมไปถึงการยกเลิกรหัสนักธุรกิจและระงับการจ่ายผลประโยชน์ของท่านลงในทันที

8. 

การไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงาน (แย่งสายงาน)

นักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ทุกคนต้องเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละสายงาน เพอร์เฟคไลฟ์ไม่อนุญาตให้มีการโอนย้ายสถานภาพการเป็นนักธุรกิจจากสายงานหนึ่งไปยังอีกสายงานหนึ่ง การโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและส่งผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจของนักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ ดังนั้นนักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ทุกคนจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการชักชวนให้นักธุรกิจท่านอื่นให้เปลี่ยนโยกย้ายสายงานหรือลาออกจากองค์กรธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์เดิมที่เคยสมัครเพื่อมาสมัครกับองค์กรธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใดๆรวมถึงการเสนอให้นำชื่อบุคคลอื่นที่อาจเป็นญาติหรือเพื่อนมาสมัครไว้ก่อนแล้วนำมาแจ้งเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ตาม หากกรณีที่บริษัทฯเกิดตรวจสอบพบว่านักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ท่านใดมีการกระทำที่กล่าวมาในข้างต้น บริษัทฯจะดำเนินการพิจรณาบทลงโทษร่วมไปถึงการยกเลิกรหัสนักธุรกิจและระงับการจ่ายผลประโยชน์ของท่านลงในทันที

9. 

การแอบอ้างรายชื่อหรือผู้แนะนำที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง

บริษัทฯไม่อนุญาตให้นักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์จัดเรียงผังองค์กรโดยใช้ ชื่อ - นามสกุล ของบุคคลที่ไม่มีตัวตน หรือผู้ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงหรือสามารถตรวจสอบได้ หรือแอบอ้างนำชื่อของผู้อื่นมาสมัครสมาชิกธุรกิจ โดยเจ้าตัวไม่ได้ให้หรือแสดงความยินยอม หากบริษัทฯตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าวในผังที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว จะถือว่ารหัสนักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์นั้นเป็นโมฆะ

10. 

การสต๊อกสินค้าที่เกินความจำเป็น

การบังคับให้นักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ใต้ผังองค์กรมีการกักตุนผลิตภัณฑ์ถือเป็นการดำเนินธุรกิจแบบไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ควรเก็บหรือกักตุนผลิตภัณฑ์มากเกินกว่าจำนวนที่บริโภคหรือจำหน่ายได้ในแต่ละเดือน การกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณดำเนินธุรกิจที่ผิดรูปแบบ และผิดซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาทั้งกับผลิตภัณฑ์และการทำตลาดของท่านขึ้นในอนาคต

11. 

การอาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์เป็นแหล่งชักจูงหรือแสวงหารายได้

นักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ต้องมุ่งเน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพอร์เฟคไลฟ์ โดยห้ามมิให้เกิดการชักชวน จูงใจ โฆษณา หรือมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเครือข่ายอื่นๆที่ไม่ใช่ของเพอร์เฟคไลฟ์ในบริเวณพื้นที่สำนักงาน บริษัท ศูนย์สาขา และสถานที่ที่ใช้จัดการอบรมหรือกิจกรรมต่างๆของเพอร์เฟคไลฟ์ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความเสียหายให้เกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

12. 

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

นักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ไม่สามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อสำหรับการเผยแพร่ ที่มีลักษณะในทิศทางโจมตี ว่าร้าย มีลักษณะเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการกล่าวอ้างสรรพคุณที่เกินจริงและผิดกฎหมายโดยมีผลิตภัณฑ์หรือโลโก้ของบริษัทฯประกอบอยู่บนสื่อนั้นๆ อันมีลักษณะให้ผู้อื่นเข้าใจผิดคิดได้ว่าเป็นการผลิตโดยตรงจากทางบริษัทฯ และเพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าและภาพลักษณ์ของเพอร์เฟคไลฟ์ หากมีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อสำหรับการเผยแพร่สำหรับใช้ส่งเสริมธุรกิจหรือมีการจัดทำเพื่อแสวงหาผลกำไร จำเป็นต้องขออนุญาตจากบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ เท่านั้น

13. 

การมีศีลธรรมอันดีต่อสังคม

นักธุรกิจเพอร์เฟคไลฟ์ทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม ไม่ประพฤติหรือปฏิบัติที่ผิดศีลธรรมอันดีของสังคม เช่น เรื่องชู้สาว การกล่าวให้ร้ายกับนักธุรกิจหรือเพื่อนร่วมอาชีพท่านอื่นๆ การแอบหรือจงใจเข้าระบบของท่านอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต การนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯอย่างไม่ถูกต้อง หรือการกระทำอื่นๆที่เป็นเหตุทำให้บริษัทฯหรือผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สิน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นนักธรุกิจเพอร์เฟคไลฟ์ทุกคนต้องใส่ใจต่อการกระทำต่างๆทั้งของตนเองและของทีมงานให้ดำเนินธุรกิจอยู่ในความถูกต้องตามศีลธรรมอันดีของสังคม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้