หน้าหลัก โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์ office แผนการตลาด เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อเรา เช็คสายงาน สต็อคคิดส์ คลังสินค้า

ผู้ลงทะเบียนหลักสูตร 2

** ผู้ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม **

หลักสูตร Empowerment Course

**ผู้ลงทะเบียนหลักสูตร 2 สามารถชำระเงิน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2 Empowerment Course รุ่นที่ 11

รายชื่อ สมาชิกใหม่ (จำกัดเพียง 45 ท่าน)

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ลงทะเบียนมัดจำ คงต้าง หมายเหตุ
1 คุณ กนกพร อินทรเกษร 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
2 คุณ กัญญ์วรา จันทร์บรรจง 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
3 คุณ กำไร  จันทรังษี 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
4 คุณ กิตติมา ศรทอง 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
5 คุณ จารุพิณ อินทุภูติ 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
6 คุณ เจริญชัย อินทุภูติ 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
7 คุณ ฐาปนิต  ชมภูพื้น 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
8 คุณ ณธีพัฒน์ ถิระไชยบูลย์ 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
9 คุณ ไตรทศ กิจค้า 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
10 คุณ ธนาศักดิ์ แจ้งถิ่นป่า 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
11 คุณ บรรเจิด ก้อนจ้าย 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
12 คุณ บุญฑริกา  ไม้สน 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
13 คุณ ปริญญา ดินไชย 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
14 คุณ พรกมล  ชมภูพื้น 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
15 คุณ ศศิธร  มณฑา 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
16 คุณ ศิริพร บุญชู 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
17 คุณ สำรวย  โพธิเจริญ 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
18 คุณ สุกัญญา  ปานเจริญ 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
19 คุณ สุภาพร  มาลีเมาะ 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
20 คุณ อภิคม  ศักดา 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
21 คุณ คุณานนต์  วงษ์จิ 2500  บาท ชำระครบ คุณลัคกี้
22 คุณ ธวัช  กองบุญ 2500  บาท ชำระครบ คุณลัคกี้
23 คุณ บังออน  สุกตา 2500  บาท ชำระครบ คุณลัคกี้
24 คุณ ประกาย  มหาวงศ์นันท์ 2500  บาท ชำระครบ คุณลัคกี้
25 คุณ รุ่งตะวัน  หงษ์คำรัตน์ 2500  บาท ชำระครบ คุณลัคกี้
26 คุณ อมร  เฉลิมรักษ์ 2500  บาท ชำระครบ คุณลัคกี้
27 คุณ ปนิดา ประเสริฐ 2500  บาท ชำระครบ คุณสุรัสภิรมณ์
28 คุณ ภัทรชนันต์. แก้วดี 2500  บาท ชำระครบ คุณสุรัสภิรมณ์
29 คุณ รัญดร   ระดมกิจ 2500  บาท ชำระครบ คุณสุรัสภิรมณ์
30 คุณ สมทรง  กลิ่นจันทร์ 2500  บาท ชำระครบ คุณสุรัสภิรมณ์
31 คุณ อรุณี   ระดมกิจ 2500  บาท ชำระครบ คุณสุรัสภิรมณ์
32 คุณ เกียรติศักดิ์  มะโนแสน 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า
33 คุณ พุฒิปราณ  ศรประสิทธิ์ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า
34 คุณ เพ็ญจันทร์  บุญตาม 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า
35 คุณ ภัทรวดี  มะโนแสน 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า
36 คุณ มาลัย  เสือดี 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า
37 คุณ วราภรณ์  อุทะกะ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า
38 คุณ วริศรา  สารี 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า
39 คุณ ศุภกานต์  เตณะวัฒน์ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า
40 คุณ บุญแจ่ม  นิลพงษ์ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า
41 คุณ พรปวีณ์  โนนกลาง 2500  บาท ชำระครบ Power Team
42 คุณ เบญญาภา  ธนชาติกอบกุล 2500  บาท ชำระครบ Power Team
43 คุณ อาภรณ์  ชูมณ๊ 2500  บาท ชำระครบ Power Team


รายชื่อ แม่ทีม
ผู้ผ่านการอบรมแล้ว (จำกัดเพียง 15 ท่าน)

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ลงทะเบียนมัดจำ คงต้าง หมายเหตุ
1 คุณ จำรัส   กองบุญ 2500  บาท ชำระครบ คุณลัคกี้
2 คุณ ศรินรัตน์   จงจรูญชินเลิศ 2500  บาท ชำระครบ คุณลัคกี้
3 คุณ กัญลักษณ์  จรัสชัยวัฒน์ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า
4 คุณ กิตติมา  ไชยพร 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า
5 คุณ นฤมล  พึ่งพันธ์ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า
6 คุณ อมรรัตน์  บุญธรรม 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า
7 คุณ สุคนธา  จิตรชื่น 500 บาท สละสิทธิ์ คุณสุรัสภิรมณ์
8 คุณ นพวรรณ  จันทร์หล้า 2500  บาท ชำระครบ Power Team
9 คุณ อำนวย  สายโสดา 2500  บาท ชำระครบ Power Team
10 คุณ จิตติมา อยู่กรุง 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
11 คุณ ธนิดา ปิ่นดอกไม้ 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
12 คุณ ปารณี วิริยะธรรมรักษ์ 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
13 คุณ โรจนริทธิ์ ปณิธานความรู้ 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
14 คุณ วันเพ็ญ ศรีสุวรรณ์ 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
15 คุณ สมชาย บุญเกตุ 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท
16 คุณ อังคณา ศักดา 2500  บาท ชำระครบ คลังชัยนาท- ลงทะเบียน 1,400 บาท - ไม่รับสินค้า

***ผู้นำ/แม่ทีม (ผ่านการอบรมแล้ว) สามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 แบบ คือ
- ลงทะเบียน 2,500 บาท - รับสินค้า เบต้ากลูแคน+แอสต้าเซซามีน อย่างละ 1 กล่องรายชื่อผู้ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2 Empowerment Course รุ่นที่ 12

รายชื่อ สมาชิกใหม่

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ลงทะเบียนมัดจำ คงต้าง หมายเหตุ
1 คุณ จำนงค์  นพคุณ 2500  บาท ชำระครบ Power Team
2 คุณ จรัสทิพย์  รักนุกูล 2500  บาท ชำระครบ Power Team
3 คุณ พัฒน์นรี  โสมชู 2500  บาท ชำระครบ Power Team
4 คุณ จันทพัฒน์  ว่องอัครพงศ์ 2500  บาท ชำระครบ Power Team
5 คุณ วิมลรัตน์  กุญชรินทร์ 2500  บาท ชำระครบ Power Team
6 คุณ สุริยฉายย์  ท่าจีน 2500  บาท ชำระครบ Power Team
7 คุณ สุภา  บุญสม 2500  บาท ชำระครบ Power Team
8 คุณ จุฑามาศ  เหมือนสุวรรณ์ 2500  บาท ชำระครบ คุณปอมมี่
9 คุณ ปิยนันท์  ภูเรืองเดช 2500  บาท ชำระครบ คุณปอมมี่
10 คุณ มยุรี  ศรีอาจ 2500  บาท ชำระครบ คุณปอมมี่
11 คุณ สงกรานต์  ศรีอาจ 2500  บาท ชำระครบ คุณปอมมี่
12 คุณ สุบิน  บุญรอด 2500  บาท ชำระครบ คุณปอมมี่
13 คุณ อุไรวรรณ  เสือไวย์ 2500  บาท ชำระครบ คุณปอมมี่
14 คุณ ชนัต  ข้อวันนา 2500  บาท ชำระครบ คุณปอมมี่
15 คุณ วรนิษฐ์  วิวัฒน์นราสิน 2500  บาท ชำระครบ ดรากอน 369
16 คุณ อรปภา ธนพรภาวี 2500  บาท ชำระครบ ดรากอน 369
17 คุณ จิราทิพย์  พลแย้ม 2500  บาท ชำระครบ คลังปทุมธานี
18 คุณ มานิต  สารีผล 2500  บาท ชำระครบ คลังปทุมธานี
19 คุณ สมปอง  แดงนา 2500  บาท ชำระครบ คลังปทุมธานี
20 คุณ  สุเมธ  สีสวัสดิ์ 2500  บาท ชำระครบ คลังปทุมธานี
21 คุณ กิตติพัฒน์  นิ่มขวัญ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
22 คุณ จุรี  ทองจินดา 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
23 คุณ ชรินทร์ทิพย์  ช่วยอารีย์ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
24 คุณ ชุติมณฑน์  วงษ์พันธุ์ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
25 คุณ ดวงพร  จันทร์ทอง 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
26 คุณ ดอกอ้อ  เพชรแจ่ม 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
27 คุณ ดาวุธ พูลทรัพย์ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
28 คุณ นงนภัส   เที่ยงกมล 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
29 คุณ บุญมี  คำบริสุทธิ์ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
30 คุณ ปทิตตา เลิศรติมา 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
31 คุณ ปริษา  พิชชาวรากุล 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
32 คุณ ปารณีย์  บุญมี 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
33 คุณ พรเพ็ญ  รอดประเสริฐ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
34 คุณ พิรุณ  โตคีรี 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
35 คุณ พิษณุ  ผิรังคะเปาระ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
36 คุณ มนทิพย์ สังข์แป้น 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
37 คุณ รัชนก  บุญเรือง 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
38 คุณ ศันสนีย์  เทียนมณี 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
39 คุณ สวนีย์  ไทพิทักษ์ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
40 คุณ สามารถ  ไชยชนะ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
41 คุณ สิริญา สมญาติ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
42 คุณ สุมิตร  เนื่องไชยยศ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
43 คุณ อาทิตย์  แซ่เตียว 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
44 คุณ อำพล  รัมมะสิงห์ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
45 คุณ อุไรวรรณ  สิงห์ทุย 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
46 คุณ อุษา  พึ่งทอง 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2รายชื่อ แม่ทีม ผู้ผ่านการอบรมแล้ว 

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ลงทะเบียนมัดจำ คงต้าง หมายเหตุ
1 คุณ วรรณดี  อ้นเพชร 2500  บาท ชำระครบ Power Team
2 คุณ ทัศนี  บุญพีระพัฒน์ 2500  บาท ชำระครบ คุณปอมมี่
3 คุณ พัธษิวารศิลป์  กำเนิดเพ็ชร์ 2500  บาท ชำระครบ คุณปอมมี่
4 คุณ บุญฉัตร  คำหนู 2500  บาท ชำระครบ ดรากอน 369
5 คุณ สุพิณ  พรหมมา 2500  บาท ชำระครบ คลังปทุมธานี
6 คุณ ธวัช  นิสภารมย์ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2
7 คุณ สมใจ  นิสภารมย์ 2500  บาท ชำระครบ ทีมนางฟ้า คลังพระราม 2***ผู้นำ/แม่ทีม (ผ่านการอบรมแล้ว) สามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 แบบ คือ
- ลงทะเบียน 1,400 บาท - ไม่รับสินค้า
- ลงทะเบียน 2,500 บาท - รับสินค้า เบต้ากลูแคน+แอสต้าเซซามีน อย่างละ 1 กล่อง

Tags :


Perfect Life Network  [ Your'life We'care] ความสำเร็จของคุณ เราพร้อมดูแล

 
  
view